Skip to main content

אחד מי יודע
גן רוחמי

השיר המיתולוגי בהתאמה ללימוד קוביה

מסיבת פורים גן רוחמי
גן רוחמי

מערכת למסיבת פורים בה אפשר גם לומר את הפעילויות וכן לסמן סיימתי יכול לשמש כבסיס לכל מערכת

מערכת קבוצת תחושה
גן רוחמי

מערכת לשיעור בה אפשר לבחור פעילויות מתוך מגוון אפשרויות

סדר יום גן רוחמי עיריית בניברק (2)
גן רוחמי

מערכת לסדר היום בגן עם אפשרות לסמן סיימתי או לא סיימתי

עשר מי יודע
גן רוחמי

השיר המיתולוגי בהתאמה ללימוד קוביה

תבניות לדפי משימות
גן רוחמי

מערכת לקבוצת אותיות

«1»